§ 1 ZASADY OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu „Czym jest terapia manualna holistyczna?” jest: Peron8 Centrum Terapii Holistycznej i Rehabilitacji,  z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 47/14 adres e-mail: krystian@peron8.pl , nr telefonu +48 690 526 034. (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie Konkursu „Czym jest terapia manualna holistyczna?” (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
 2. „Uczestnik” – osoba, która wzięła udział w Konkursie.
 3. „Konkurs” – Konkurs „Czym jest terapia manualna holistyczna?”, którego dotyczy niniejszy Regulamin.
 4. „Komisja” – Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

§ 3 REGULAMIN

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej : https://peron8.pl/regulamin-konkur…alna-holistyczna/.

§ 4 CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3.12.2018 r. o godz. 16:30 i kończy się 6.12.2018 r. o godz. 11:00.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski za pośrednictwem profilu Facebook Organizatora.
 3. W Konkursie łącznie zostanie przyznana 1 nagroda – Nazwisko Zwycięzcy Konkursu zostanie podane w ciągu 2 dni od zakończenia Konkursu.

§ 5 KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję, w skład której wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 6 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Prawdziwe dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym są warunkiem otrzymania Nagrody.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów Organizatora i inne osoby uprawione do reprezentacji Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest dobrowolne.
 5. Prace Konkursowe zostaną wykorzystane w celu prowadzenia Konkursu, a Prace Konkursowe zwycięskie także do celów promocji i reklamy Organizatora.

§ 7 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Organizator przeprowadza Konkurs na profilu Facebook, należącym do właściciela Peron8 Iwona Janus-Matyszkiewicz, dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/peron8.cthir/. Na profilu znajduje się post konkursowy i Uczestnik, aby wziąć w nim udział, może dodać swoje zgłoszenie pod postem konkursowym w postaci komentarza.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien kolejno:
  1. Wejść na profil przedsiębiorcy – :https://www.facebook.com/peron8.cthir/
  2. W okresie trwania Konkursu (3.12.2018 r. – 06.12.2018 r.) dodać w komentarzu pod postem konkursowym dotyczącym Konkursu wyjaśnienie „Czym jest terapia manualna holistyczna? (dalej „Praca Konkursowa”).
  3. Wyrazić akceptację Regulaminu w komentarzu (wraz ze zgłoszeniem konkursowym) pod postem konkursowym na profilu przedsiębiorcy poprzez następujące słowa: „Akceptuję Regulamin Konkursu «Czym jest terapia manualna holistyczna?» oraz zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia i ogłoszenia wyników Konkursu”.
 3. Wysłanie zgłoszenia w Konkursie pozwala na zdobycie Nagrody za Konkurs.
 4. Komisja dokona oceny zgłoszeń, uwzględniając w szczególności ich prawidłowość zgłoszeń, po czym wyłoni 1 Prace Konkursową na podstawie ilości polubień przy komentarzu. Jeśli będzie remis Komisja zdecyduje o zwycięzcy na podstawie oryginalności Pracy Konkursowej kierując się obiektywną opinią.
 5. Każdy Uczestnik może wysłać tylko 1 zgłoszenie konkursowe.
 6. W przypadku nieodebrania Nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu w ciągu 2 dni od przyznania Nagrody traci on prawo do nagrody. W takim przypadku lista Zwycięzców Konkursu wyróżnionych zostanie uzupełniona przez Organizatora zgodnie z dotychczasową procedurą wyłonienia zwycięskich Prac Konkursowych opisaną w ust. 3 powyżej. Po tym czasie, jeżeli Zwycięzca Konkursu nie odbierze przyznanej mu Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 7. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy Konkursu równowartości Nagrody w gotówce ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę.

§ 8 NAGRODY

 1. Nagrodą Główną za Konkurs jest bon rabatowy w wysokości 100 zł do wykorzystania w Peron8 Centrum Terapii Holistycznej i Rehabilitacji o łącznej kwocie 100 zł brutto (słownie: sto złotych brutto). Łącznie w Konkursie jest przewidziana 1 Nagroda o wartości łącznej 100 zł brutto.
 2. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę Główną. Wartość Nagród do przekazania jest wartością netto tj. po odprowadzeniu przez Organizatora podatku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w obowiązującej w chwili przeprowadzenia Konkursu stawce.
 3. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego oraz numer PESEL lub NIP, e-mail, telefon kontaktowy, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie wskazanych danych jest niezbędne dla celów podatkowych i zostaną one przekazane organowi podatkowemu.
 4. Uczestnik Konkursu poprzez wyrażenie akceptacji Regulaminu w komentarzu (wraz ze zgłoszeniem konkursowym) pod postem konkursowym na profilu Organizatora poprzez następujące słowa: „Akceptuję Regulamin Konkursu «Czym jest terapia manualna holistyczna?» oraz zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia i ogłoszenia wyników Konkursu” zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o miejscowości, w której mieszka, jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu do jego pracy konkursowej w celu informowania na profilu Organizatora w serwisie Facebook o jego udziale w Konkursie.
 5. Celem wydania nagrody oraz rozliczenia podatku Organizator zwróci się do Zwycięzcy o podpisanie protokołu wydania nagrody, w tym dodatkowej nagrody pieniężnej, oraz podanie niezbędnych danych osobowych. Jego poprawne wypełnienie oraz podpisanie w momencie przekazania Nagrody jest warunkiem koniecznym do odebrania Nagrody.
 6. W celu uchylenia wątpliwości Organizator oświadcza, iż będzie ponosił koszty podatkowe Konkursu, w szczególności odprowadzi podatek od Nagród do właściwego urzędu skarbowego.
 7. Zwycięzcom przysługiwać będzie również Nagroda dodatkowa w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości Nagrody. Dodatkowa Nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę przez Organizatora będącego płatnikiem, należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzca/Laureat nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
 8. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora w komentarzu przy wykorzystaniu danych podanych podczas wysyłania zgłoszenia konkursowego, o sposobie, terminie i miejscu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż po spełnieniu warunków z ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę Konkursu.
 9. Nagroda zostanie przekazana mailowo w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu.
 10. Poza Nagrodą Główną oraz Nagrodą dodatkową każdemu Uczestnikowi Konkursu przyznany będzie rabat w wysokości 10% (słownie: dziesięć) uprawniający do zniżki na 1 wizytę fizjoterapeutyczną lub masaż w Peron8 Centrum Terapii Holistycznej i Rehabilitacji. Uczestnik otrzyma rabat po skomentowaniu wskazanego posta. Rabat przyznany w konkursie nie łączy się z innymi promocjami. Rabat jest ważny do 10 grudnia 2018, do godziny 12:00.

§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności zaś Uczestników, którzy:
  1. Nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie.
  2. Wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników.
  3. Umieszczają treści nieobyczajne, dyskryminujące ze względu na płeć lub naruszające prawa osób trzecich, stosują wulgaryzmy, używają treści obrażających przekonania religijne, mniejszości narodowe lub ze względu na płeć.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej.
 2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowej podmiotów trzecich.
 3. Uczestnik udziela Organizatorowi na czas trwania Konkursu licencji niewyłącznej do zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w celu, zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu, nabywa autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań:
   1. wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  2. W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono:
   1. wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy.
  3. W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1):
   1. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.
  4. W zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu.
  5. W zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
  6. Prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Prac Konkursowych.
  7. Wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
 5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. Zwycięzcy Konkursu, na żądanie Organizatora, podpiszą umowy potwierdzające udzielenie licencji lub przeniesienie majątkowych praw autorskich do zgłoszonych prac, co jest warunkiem otrzymania Nagrody.
 6. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku, licencji lub przeniesienia majątkowych praw autorskich, nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator konkursu tj. Peron8 Centrum Terapii Holistycznej i Rehabilitacji,  z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 47/14 adres e-mail: krystian@peron8.pl , nr telefonu +48 690 526 034. (dalej: „Organizator”).
 2. Administrator przetwarza dane w celu organizacji Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą także przetwarzane dla celów podatkowych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Aby cofnąć zgodę, prosimy o kontakt na adres mailowy krystian@peron8.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe czynności przetwarzania, dokonane jeszcze na podstawie zgody.
 4. Administrator danych osobowych Uczestników Konkursu zleca i tym samym powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu w celach poprawnego przebiegu konkursu Peron8 Centrum Terapii Holistycznej i Rehabilitacji,  z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 47/14 adres e-mail: krystian@peron8.pl , nr telefonu +48 690 526 034., w zakresie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, a firma Peron8 Centrum Terapii Holistycznej i Rehabi. oświadcza, że posiada odpowiednią infrastrukturę do przetwarzania danych osobowych, zgodną z RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane przetwarzane są w okresie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu dla zabezpieczenia roszczeń, w okresie przedawnienia roszczeń.
 8. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon kontaktowy. Natomiast do przekazania Nagrody i dla celów podatkowych także numer dowodu osobistego oraz numer PESEL lub NIP.
 9. Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 10. Administrator i podmiot, o którym mowa w ust. 4, mogą powierzyć dane osobowe Uczestnika organom administracji podatkowej.
 11. Zwycięska Praca Konkursowa oraz imię i nazwisko jego autora zostaną opublikowane na profilu Facebook Organizatora.

§ 12 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dot. Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników na adres: Peron8 Centrum Terapii Holistycznej i Rehabilitacji, 00-103 Warszawa, ul. Królewska 47/14
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 3. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej na profilu Facebook Uczestnika składającego reklamację o sposobie jej rozwiązania w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania po uprzednim poinformowaniu uczestników Konkursu.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem pod adresem: e-mail krystian@peron8.pl
 4. Uczestnik wyrażający wolę udziału w Konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin poprzez oświadczenie złożone w komentarzu (wraz ze zgłoszeniem konkursowym) pod postem konkursowym na profilu Organizatora o treści: „Akceptuję Regulamin Konkursu «Czym jest terapia manualna holistyczna?» oraz zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia i ogłoszenia wyników Konkursu”. Udzielenie akceptacji jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Administratorowi, a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia Zwycięzcom ewentualnej Nagrody.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
https://peron8.pl/Nietrzymanie%20moczu
Jest to problem dotykający coraz więcej osób. Zwłaszcza kobiet a w szczególności kobiet w ciąży i po porodzie. Krępujące wyjścia z domu, wstyd i strach? Tak nie musi być. Zobacz jak możesz sobie pomóc oraz jak fizjoterapia może wesprzeć proces powrotu do normalności i równowagi w ciele.
https://peron8.pl/Pięć%20Zasad%20Zdrowego%20Myślenia
Jaki wpływ mają emocje na nasze ciało? Możesz je rozpoznać, wesprzeć proces zdrowienia i rehabilitacji. Poznaj 5 zasad zdrowego myślenia, które pozwolą Ci odpuścić i pójść dalej. To kolejny krok w podróży do dobrego zdrowia i równowagi w ciele.
https://peron8.pl/Co%20mówi%20mi%20ciało%20kiedy%20siedzę%20wygodnie
Siedzenie ogólnie nie jest dla naszego ciała korzystne, ale jeśli już nie mamy wyjścia, to podejdźmy do tego porządnie. Twoje ciało potrzebuje symetrii i zmiany, wzmocnienia mięśni głębokich tułowia oraz pleców, także rozciągania mięśni, które się przykurczają, czyli, np. mięśni biodrowo-lędźwiowych.
https://peron8.pl/Jak%20wybrać%20dobrego%20fizjoterapeutę
Obecnie w Krajowej Izbie fizjoterapeutów jest zarejestrowanych 58 202 [1] specjalistów. W tym około 24 % [2] z nich prowadzi prywatny gabinet fizjoterapeutyczny (nie współpracujący z NFZ) […]
https://peron8.pl/Dlaczego%20Peron8?%20Poznaj%20nas%20:)
... Zabierając swoich Pacjentów w „podróż do dobrego zdrowia” pokazuję czym jest nasz cel oraz jak możemy do niego dążyć. W trakcie tej podróży nawiązujemy niesamowite więzi i budujemy niezapomniane relacje. ...
https://peron8.pl/Przejmij%20kontrolę%20nad%20swoim%20ciałem%20!!
Codziennie zmagamy się z dolegliwościami naszego ciała przez co nie czujemy się w pełni sprawni. W takim stanie często odpuszczamy codzienne czynności na rzecz odpoczynku.
https://peron8.pl/Czy%20trampoliny%20są%20dla%20mnie%20i%20mojej%20córki%20bezpieczne
Trampoliny są niezwykle przyjemną zabawą  w każdym wieku, w szczególności dla dzieci jest to niesamowita frajda . Dziś chciałabym skupić swoją uwagę na tym o czym należy pamiętać przy treningu i zabawie na trampolinach.
Facebook
YouTube
Instagram