§ 1 ZASADY OGÓLNE
 1. Organizatorem ćwiczeń z fizjoterapeutą „Zdrowe Ciało”  jest: Peron8 Centrum Terapii Holistycznej i Rehabilitacji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 47/14 adres e-mail: krystian@peron8.pl , nr telefonu +48 690 526 034. (dalej: „Organizator”).
 2. Ćwiczenia będą się odbywały w sali gimnastycznej w Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Ośrodek Grzybowska ul. Grzybowska 35 A , 00-429 Warszawa

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ

 1. „Uczestnik” – osoba, która wzięła udział w ćwiczeniach.
 2. „ćwiczenia” – ćwiczenia z fizjoterapeutą  „Zdrowe ciało”, którego dotyczy niniejszy Regulamin.

§ 3 REGULAMIN

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w ćwiczeniach.
 2. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom ćwiczeń tutaj na stronie internetowej: (https://peron8.pl/zdrowe-cialo-cwiczenia-z-fizjoterapeuta/) i w poście do wydarzenia na Facebooku

§ 4 CZAS I MIEJSCE TRWANIA ĆWICZEŃ

 1. Ćwiczenia będą się odbywały w sali gimnastycznej w Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Ośrodek Grzybowska ul. Grzybowska 35 A, 00-429 Warszawa
 2. Czas trwania zajęć wynosi 50 min
 3. Zajęcia będą odbywały się we wtorek o godzinie 20:15 w następujących terminach:
12.03.2019 19.03.2019 26.03.2019 02.04.2019 09.04.2019 16.04.2019
23.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 14.05.2019 21.05.2019 28.05.2019
04.06.2019 11.06.2019 18.06.2019 25.06.2019 02.07.2019 09.07.2019
16.07.2019 13.08.2019 20.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 10.09.2019
17.09.2019 24.09.2019 01.10.2019 08.10.2019 15.10.2019 22.10.2019
29.10.2019 05.11.2019 12.11.2019 19.11.2019 26.11.2019 03.12.2019
10.12.2019 17.12.2019

 

§ 5 Cennik

 1. Ceny promocyjne obowiązują do 31.03.2019 r. po tym czasie koszt wzięcia udziału w zajęciach będzie wyceniany na podstawie cennika normalnego do momentu ogłoszenia przez organizatora uruchomienia okresu promocyjnego lub zmiany cen.
  1. Ceny promocyjne:
   • jednorazowe wejście na ćwiczenia   33 zł
   • karnet 4 wejść na ćwiczenia              120 zł
   • karnet 8 wejść na ćwiczenia              230 zł
  2. ceny normalne
   • jednorazowe wejście na ćwiczenia   35 zł
   • karnet 4 wejść na ćwiczenia              130 zł
   • karnet 8 wejść na ćwiczenia              250 zł
 2. Podane ceny są cenami brutto.

§ 6 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W ĆWICZENIACH

 1. W ćwiczeniach mogą wziąć udział wszystkie osoby, które będą w stanie samodzielnie bez pomocy osób trzecich wykonywać ćwiczenia na sali.
 2. Na ćwiczenia należy zabrać ze sobą odzież i obuwie na zmianę. Osoby, które przyjdą bez obuwia na zmianę mogą ćwiczyć w skarpetkach.
 3. Płatność przed terminem zajęć, płatności należy dokonać wg poniższych informacji:
  • przelewem, dane do przelewu: Peron8 Iwona Janus-Matyszkiewicz, nr rachunku  58 1140 2004 0000 3102 5079 8784
  • w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko + termin zajęć lub karnet z terminem od kiedy ma obowiązywać, np.:
   • wejście jednorazowe: Krystian Matyszkiewicz, 12.03.2019
   • karnet 4 lub 8 wejść: Krystian Matyszkiewicz, karnet od 19.03.2019
  • jeśli płatność była dokonana przed zaksięgowaniem, np. w dniu zajęć należy przesłać do Organizatora potwierdzenie wykonania przelewu
 4. Uczestnik ćwiczeń może odwołać zajęcia „jednorazowe wejście na ćwiczenia” najpóźniej na 24 h przed terminem zajęć. Jeśli uczestnik powiadomi organizatora za pośrednictwem środków komunikacji opisanych w § 7  Organizator zwróci uczestnikowi wpłaconą kwotę. W innym przypadku zapłacona kwota nie zostanie zwrócona.
 5. Karnety zakupiony przez Uczestnika działa na opisanych poniżej zasadach:
  • Uczestnik może zrezygnować z karnetu na 24 h przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, na które karnet został zakupiony za pośrednictwem środków komunikacji opisanych w § 7. W innym przypadku organizator nie zwróci środków za zakup karnetu.
  • Ważność „karnet 4 wejść na ćwiczenia” – karnet upoważnia uczestnika do wzięcia udziału w 4 zajęciach. Ważność karnetu wygasa po 6 zajęciach, oznacza to, że uczestnik może zrobić sobie przerwę łącznie w 2 zajęciach w ramach jednego karnetu.
  • Ważność „karnet 8 wejść na ćwiczenia” – karnet upoważnia uczestnika do wzięcia udziału w 8 zajęciach. Ważność karnetu wygasa po 11 zajęciach, oznacza to, że uczestnik może zrobić sobie przerwę łącznie w 3 zajęciach w ramach jednego karnetu.
  • Karnet jest przeznaczony dla uczestnika, który go zakupił i nie może być przekazany osobie trzeciej bez zgody organizatora.

§ 7 KOMUNIKACJA UCZESTNIKA Z ORGANIZATOREM  I ORGANIZATORA Z UCZESTNIKAMI

 1. Organizator będzie umieszczał wszelkie niezbędne informacje na Facebooku w organizowanym przez siebie wydarzeniu w formie postów. Link do wydarzenia tutaj lub (https://www.facebook.com/events/2302086073394496/?event_time_id=2304224486513988)
 2. Uczestnik ćwiczeń zobowiązuje się do obserwowania wydarzenia aby być na bieżąco ze wszystkimi zmianami lub informacjami odnośnie wydarzenia.
 3. W sprawach nagłych organizator będzie komunikował sie z uczestnikiem ćwiczeń poprzez messengera strony Peron8 Centrum Terapii Holistycznej i Rehabilitacji
 4. Uczestnik może komunikować się z organizatorem poprzez:
  • messengera do którego przekierowuje wydarzenie na facebooku lub ze strony organizatora https://www.facebook.com/peron8.cthir/
  • e-mail: krystian@peron8.pl

§ 8 PRZECIWSKAZANIA DO ĆWICZEŃ

 1. Uczestnicy, którzy są po operacjach kręgosłupa, świeżych złamaniach oraz świeżych skręceniach i zwichnięciach stawów są zobowiązaniu do wcześniejszego kontaktu z fizjoterapeutą prowadzącym ćwiczenia.
 2. Uczestnicy, którzy odczuwają mocne bóle pleców, kręgosłupa lub odczuwaj dyskomfort z mięśniami dna miednicy powinny przed podjęciem ćwiczeń skonsultować możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach z fizjoterapeutą prowadzącym zajęcia. Konsultacje mogą odbyć się telefonicznie lub za pomocą messengera a jeśli zajdzie taka potrzeba w gabinecie rehabilitacyjnym.
 3. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach na własną odpowiedzialność Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników, którzy pomimo zaleceń lekarza lub fizjoterapeuty przyszli na ćwiczenia i doznali kontuzji lub pogorszyli swój stan zdrowotny.

§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w ćwiczeniach uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności zaś uczestników, którzy:
  1. Nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie.
  2. Wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych uczestników.
  3. Umieszczają treści nieobyczajne, dyskryminujące ze względu na płeć lub naruszające prawa osób trzecich, stosują wulgaryzmy, używają treści obrażających przekonania religijne, mniejszości narodowe lub ze względu na płeć.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością uczestnika w ćwiczeniach, organizator może kontaktować się z uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową, messenger, telefonicznie, SMS). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w ćwiczeniach.

§ 10 ZASADY UCZESTNICZENIA PODCZAS ĆWICZEŃ

Uczestnicy ćwiczeń zobowiązaniu są do:

 1. przestrzegania zaleceń prowadzącego zajęcia;
 2. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób;
 3. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie na uszkodzenie lub zniszczenie;
 4. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;
 5. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem;
 6. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;
 7. używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania
  z natrysków;

§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników ćwiczeń jest Organizator tj. Peron8 Centrum Terapii Holistycznej i Rehabilitacji,  z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 47/14 adres e-mail: krystian@peron8.pl , nr telefonu +48 690 526 034. (dalej: „Organizator”).
 2. Administrator przetwarza dane w celu organizacji ćwiczeń oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą także przetwarzane dla celów podatkowych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Aby cofnąć zgodę, prosimy o kontakt na adres mailowy krystian@peron8.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe czynności przetwarzania, dokonane jeszcze na podstawie zgody.
 4. Administrator danych osobowych uczestników ćwiczeń zleca i tym samym powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników ćwiczeń w celach poprawnego przebiegu ćwiczeń Peron8 Centrum Terapii Holistycznej i Rehabilitacji,  z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 47/14 adres e-mail: krystian@peron8.pl , nr telefonu +48 690 526 034., w zakresie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, a firma Peron8 Centrum Terapii Holistycznej i Rehabilitacji. oświadcza, że posiada odpowiednią infrastrukturę do przetwarzania danych osobowych, zgodną z RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w ćwiczeniach lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 6. Uczestnikom ćwiczeń przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane przetwarzane są w okresie trwania ćwiczeń oraz po ich zakończeniu dla zabezpieczenia roszczeń, w okresie przedawnienia roszczeń.
 8. W związku z prowadzeniem ćwiczeń zbierane będą od uczestników następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.
 9. Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 10. Administrator i podmiot, o którym mowa w ust. 4, mogą powierzyć dane osobowe uczestnika organom administracji podatkowej.
 11. Uczestnik wyraża zgodę na pokazanie jego wizerunku w przyszłych kampaniach reklamowych organizatora mających na celu promowanie wydarzenia. Tym samym wyraża zgodą na robienie zdjęć i nagrań. Organizator oświadcza, że nie będzie działał na szkodę wizerunku uczestników.

§ 12 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dot. ćwiczeń będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty ćwiczeń.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o ćwiczeniach zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania po uprzednim poinformowaniu uczestników Konkursu.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem pod adresem: e-mail krystian@peron8.pl
 4. Uczestnik wyrażający wolę udziału w Konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin poprzez oświadczenie złożone organizatorowi. Udzielenie akceptacji jest warunkiem wzięcia udziału w ćwiczeniach.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

0 comments

You must be logged in to post a comment.

https://peron8.pl/Nietrzymanie%20moczu
Jest to problem dotykający coraz więcej osób. Zwłaszcza kobiet a w szczególności kobiet w ciąży i po porodzie. Krępujące wyjścia z domu, wstyd i strach? Tak nie musi być. Zobacz jak możesz sobie pomóc oraz jak fizjoterapia może wesprzeć proces powrotu do normalności i równowagi w ciele.
https://peron8.pl/Pięć%20Zasad%20Zdrowego%20Myślenia
Jaki wpływ mają emocje na nasze ciało? Możesz je rozpoznać, wesprzeć proces zdrowienia i rehabilitacji. Poznaj 5 zasad zdrowego myślenia, które pozwolą Ci odpuścić i pójść dalej. To kolejny krok w podróży do dobrego zdrowia i równowagi w ciele.
https://peron8.pl/Co%20mówi%20mi%20ciało%20kiedy%20siedzę%20wygodnie
Siedzenie ogólnie nie jest dla naszego ciała korzystne, ale jeśli już nie mamy wyjścia, to podejdźmy do tego porządnie. Twoje ciało potrzebuje symetrii i zmiany, wzmocnienia mięśni głębokich tułowia oraz pleców, także rozciągania mięśni, które się przykurczają, czyli, np. mięśni biodrowo-lędźwiowych.
https://peron8.pl/Jak%20wybrać%20dobrego%20fizjoterapeutę
Obecnie w Krajowej Izbie fizjoterapeutów jest zarejestrowanych 58 202 [1] specjalistów. W tym około 24 % [2] z nich prowadzi prywatny gabinet fizjoterapeutyczny (nie współpracujący z NFZ) […]
https://peron8.pl/Dlaczego%20Peron8?%20Poznaj%20nas%20:)
... Zabierając swoich Pacjentów w „podróż do dobrego zdrowia” pokazuję czym jest nasz cel oraz jak możemy do niego dążyć. W trakcie tej podróży nawiązujemy niesamowite więzi i budujemy niezapomniane relacje. ...
https://peron8.pl/Przejmij%20kontrolę%20nad%20swoim%20ciałem%20!!
Codziennie zmagamy się z dolegliwościami naszego ciała przez co nie czujemy się w pełni sprawni. W takim stanie często odpuszczamy codzienne czynności na rzecz odpoczynku.
https://peron8.pl/Czy%20trampoliny%20są%20dla%20mnie%20i%20mojej%20córki%20bezpieczne
Trampoliny są niezwykle przyjemną zabawą  w każdym wieku, w szczególności dla dzieci jest to niesamowita frajda . Dziś chciałabym skupić swoją uwagę na tym o czym należy pamiętać przy treningu i zabawie na trampolinach.
Facebook
YouTube
Instagram